ผลงานวิจัย

งานวิจัยวิชชาราม

ธรรมวิจัย : เรียนรู้การวิจัยชีวิตตนเองในการล้างกิเลสและบำเพ็ญกุศล
กรอบแนวคิด : วิชชาจารย์สอนฟรี นักศึกษาเรียนฟรี สานพลังความดีของคนทั้งในและต่างประเทศ